تحمل‌پذیری خطا در BEAM و Erlang

یک talk که قدرت سیستم های بر اساس beam نشان میدهد

9 پسندیده