جایگزین تگ a با link_to

سلام من می خوام کد زیر را با link_to بنویسم و همچنین می خوام از class های semantic-ui استفاده کنم.

 <a href="posts/new" class="item"><strong>Create new </strong> <i class="plus large icon"></i></a>
<strong>
<%= link_to 'Create new',  new_post_path ,:class => "item" %>
</strong>
 <i class="plus large icon"></i>
1 پسندیده