DevOps


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
اتصال دیسکورس به کانتینر های موجود 25 ژانویه 31, 2018
ایجاد محدودیت حجم برای هر دسته کانتینر در داکر 7 ژانویه 25, 2018
جلوگیری از دامنه های معرفی نشده در nginx 7 ژانویه 12, 2018
مشکل ذخیره نشدن کش قبل از down شدن سرور 4 ژانویه 12, 2018
تخصیص مناسب منابع به هر کانتینر 5 نوامبر 30, 2017
سوار کردن یک محیط گرافیکی ایمیل و اتصال به الکسیر 12 نوامبر 26, 2017
سوار کردن میل سرور و ftp سرور بر روی داکر 4 نوامبر 26, 2017
رمز کردن هارد روی سرور 8 نوامبر 13, 2017